پژوهشکده سپیدار طراحی فضای شهری، زیبایی شناسی و ایمنی زیبایی شناسی کانت

طراحی فضای شهری، زیبایی شناسی و ایمنی

فضای شهری جایی است که تعاملات اجتماعی و جنب و جوش شهری در آنها به اوج می رسد. فضاهای شهری گویای نوع زندگی، طرز تفکر، سطح اقتصادی، نوع روابط اجتماعی و سایر اشتراکات ذهنی و عینی شهروندان در مقیاس شهر هستند و محصول رشد تدریجی و روند طبیعی تغییرات و …

پژوهشکده سپیدار اهمیت زیبایی شناسی فضاهای شهری زیبایی شناسی کانت

اهمیت زیبایی شناسی فضاهای شهری

انسان موجودی است که بالذات نسبت به اصل خویش و بازگشت به طبیعت گرایش دارد و این مسأله از زمانی پررنگ شده که وی ساخت ابزار، کنترل محیط زندگی و غلبه بر طبیعت را آغاز نموده است. شهرهای پس از دوران انقلاب صنعتی نمود بارز تفکر غلبه بر طبیعت و …

پژوهشکده سپیدار بررسی مفهوم نما و پوشش کالبد شهر زیبایی شناسی کانت

بررسی مفهوم نما و پوشش کالبد شهر

نما به عنوان چهره و نماد بیرونی معماری یک بنا مبین هویت و زیبایی آن است و نمود عینی ذهنیتی است که معمار با آن درگیر بوده و متاثر از عواملی همچون پاسخگویی به نیاز محیط، خواسته های کارفرما، مصالح و هزینه مصرفی می باشد. نمای ساختمان خارجی ترین پوسته …

پژوهشکده سپیدار معیارهای عام زیبایی شناسی شهری زیبایی شناسی کانت

معیارهای عام زیبایی شناسی شهری

به طور کلی می توان نیازهای روانی انسان – محیطی مردم را به سه مقوله اصلی یعنی ادراک فضایی ،احساس تعلق واحساس زیبایی تقسیم کرد: ادراک فضایی: شناخت محیط و احساس هویت فضایی احساس تعلق: ایجاد دلبستگی و خاطره نسبت به محیط احساس زیبایی: احساس لذت ذوقی و هماهنگی عاطفی …

پژوهشکده سپیدار زیبایی شهر و تصویر آن در حافظه جمعی زیبایی شناسی کانت

زیبایی شهر و تصویر آن در حافظه جمعی

انسان موجودی خود آگاه، آزاد و آفریننده که همه خصوصیات دیگرش از اینها سرچشمه می گیرد در کنار دنیایی سرشار از عشق و زیبایی، تشنگی و مصائب زندگی می کند. پس در طول زمان حرکت می کند تا خود و جهان پیرامون را بشناسد و در نتیجه ارتباط برقرار می …