خاطرات از دست رفته

پژوهشکده سپیدار خاطرات از دست رفته اداره راه و شهرسازی

با گسترش شهرنشینی و افزایش مهاجرت به شهرها، آرام آرام بافتِ معماری قدیمی و سنتی شهرها تخریب شده و تبدیل به شهرک های جدید و مجتمع های شلوغ آپارتمانی شده است که هیچ آسایش و آرامشی ندارد. در جای جای کوچه ها ومحله های قدیمی شهرهمدان آثار خانه های قدیمی دیده می شود که با هیکل های بلند آپارتمان های زشت و بی روح احاطه شده است. خانه های زیبایی که نشانی از خاطرات از دست رفته ی ماست، خاطراتی که متاسفانه هیچگاه بیاد آورده نخواهد شد.