معرفی روش تحقیق پدیدار شناسی

پدیدار شناسی بر مبنای کار فلسفی ادموند هسرل (Edmund Husserl) قرار دارد. فرض پایه ای این فلسفه این است که در هر تجربه، یک وجود یا ساختار حقیقی وجود دارد. پدیدار شناسی بر چگونگی تجربه مردم از یک پدیدار خاص که جزء لاینفک تجربه است، متمرکز می شود. پدیدار شناسان، چگونگی ساخت مفاهیم افراد از تجربه، و چگونگی تشکیل مفاهیم گروهی یا فرهنگی توسط این مفاهیم فردی را کاوش می کند.

ادموند-هوسرل-پدیدارشناسی
نقش محقق در پدیدار شناسی چیست؟

هدف و نقش محقق رسیدن به تجربه مشارکت کنندگان و دیدن آن چیزی است که آنها می بینند. در این زمینه، محقق و مشارکت کنندگان تحقیق، همکاران تحقیق هستند. بهتر است که محقق به عنوان نوعی وسیله یا تسهیل کننده در این فرآیند، در نظر گرفته شود. محقق، گفتارها را با اندک تفسیر مجدد یا تجدید شکل، اعلام می دارد.

پدیدار شناسی چگونه بر مفهوم متمرکز می شود؟

پدیدار شناسان، مفهوم زندگی روزانه را مطالعه می کنند. برای مثال، ارب، مطالعه ای پدیدار شناسانه را روی تجربه های ارتباطات گروه های اقلیت در درون فرهنگ غالب امریکایی، مانند مردم غیر سفیدپوست، انجام داد. ارب می خواست تا تجربه ارتباط با فرهنگ غالب را که هنجارهای ارتباطی متفاوتی از دیگران داشتند، را دریابد. بطور مثال، امریکایی های اروپایی که از ساختار قدرتی غالب در امریکا راضی هستند، گروههای نژادی و اقلیتی را به “خشونت زیاد” یا “خارج از کنترل” در بیان ظلم و ستم و تبعیض، متهم می کنند. این دیدگاه، گروههای فرهنگی اقلیتی را به گونه ای از ارتباطات متهم می سازد و از اصل پیام چشمپوشی می کند.

پدیدار شناسی را در کجا انجام می دهیم؟

  •  یکی از چالش های تحقیق پدیدار شناسی، دسترسی به تعدادی از مشارکت کنندگانی است که آن پدیدار را تجربه کرده اند. مرگ عشق یک نفر، تولد و تجربه سرطان، به مکانهای خاصی محدود نمی شوند، بنابراین محقق جایی می رود که مردم دارای تجربه آن پدیدار خاص را پیدا نماید.
  •  ایجاد گروههای مجازی در اینترنت، انتخاب مشارکت کنندگان برای تحقیق پدیدار شناسی را آسانتر ساخته است. چون این جوامع محازی به روی همه باز است، برای محقق کاملاً عادی است که تفسیرهای تجربه های نوشته شده را در وبلاگها (خاطرات آنلاین) و وب سایتهای حامی گروه، تحلیل نماید.

چگونه پدیدار شناسی را انجام دهیم و آن در هنگام اجرا، چه شکلی می گیرد؟

  • تحقیق پدیدار شناسی با داده های روایی شروع می شود، داستان ها و وصف را به مطالب ضروری محدود می کند و به تحلیل سیستماتیک کلمات و مفاهیم بکار رفته برای توصیف پدیدار، مشغول می شود. در این تلاش، محقق و مشارکت کنندگان، همکاران تحقیق هستند و هدف نهایی محقق، ایجاد فهم بهتری از پدیدار خاص توسط تاکید بر تفاسیر کسانی است که واقعا آن را تجربه کرده اند.
  • خروجی نهایی تحقیق پدیدار شناسی، توصیف ماهیت یا ساختار عمومی حیاتی یک تجربه است. این گزارش باید تا حد ممکن به دقت و واضح، واقعیت توصیف شده توسط شرکت کنندگان را منعکس سازد.

ارائه دیدگاه غیرفعال است